Văn phòng Kế toán Tomita (sau đây gọi là "văn phòng này") nhận thức được tính quang trọng việc bảo hộ thông tin cá nhân của khách hàng , vì vậy cùng với việc nghiêm thủ tuân theo pháp luật liên quan đến việc bảo hộ thông tin cá nhân (dưới đây gọi là “pháp luật bảo hộ thông tin cá nhân”) , chúng tôi sẽ hết sức nỗ lực trong việc bảo hộ và sử dụng một cách thích hợp tuân theo chính sách bảo hộ ( dưới đây sẽ được gọi là chính sách bảo hộ này”)

Điều 1 (Định nghĩa của thông tin cá nhân)
Trong chính sách bảo mật này, thông tin cá nhân là thông tin liên quan đến sự tồn tại của cá nhân, được định nghĩa dựa theo điều 2, mục 1 của pháp luật bảo hộ thông tin cá nhân, nó mang ý nghĩa là có thể nhận biết được một cá nhân mặc định bằng những ghi chép như ngày tháng năm sinh, họ tên và các thông tin khác bao gồm thông tin phù hợp ( bao gồm việc có thể đối chiếu với thông tin khác một cách đơn giản,, và có thể nhận biết được một cá nhân đã mặc định trước)
Điều 2 (Mục đích sử dụng của thông tin cá nhân)
Công ty chúng tôi xin được sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích sau đây.
 • Nhằm phát triển và cung cấp các dịch vụ, sản phẩm sử dụng của công ty chúng tôi.
 • Nhằm hướng dẫn các dịch vụ khuyến mãi, dịch vụ, sản phẩm sử dụng của công ty chúng tôi.
 • Nhằm phân tích , điều tra, tiếp thị với mục đích làm phong phú, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm sử dụng của công ty chúng tôi.
 • Nhằm cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ của công ty chúng tôi.
 • Nhằm thông báo các thông tin như việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến dịch vụ của công ty chúng tôi.
 • Nhằm đối ứng với các hành vi vi phạm về bảo mật, điều khoản (dưới đây gọi là “ các điều khoản”) liên quan đến dịch vụ của công ty chúng tôi
 • Nhằm xác nhận tài khoản của khách hàng tại các cơ quan tài chính
 • Nhằm xác nhận việc chuyển khoản đến các cơ quan tài chính
 • Nhằm liên lạc trong trường hợp khẩn cấp
 • Ngoài ra、nhằm mục đích phụ trợ cho các mục đích sử dụng nêu trên
Điều 3 (Việc thay đổi của mục đích sử dụng thông tin cá nhân)
Công ty chúng tôi sẽ có trường hợp thay đổi trong phạm vi được coi là hợp lý và có liên quan đến mục đích sử dụng thông tin cá nhân, trong trường hợp có thay đổi, chúng tôi sẽ công bố và thông báo đến khách hàng.
Điều 4 (Hạn chế của việc sử dụng thông tin cá nhân)
Công ty chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân vượt quá phạm vi để đạt được mục đích nếu không được sự đồng ý của khách hàng, ngoại trừ trường hợp được sự cho phép của pháp luật liên quan đến bảo hộ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, các trường hợp dưới đây thì không nằm trong hạn chế này.
 • Trường hợp có yêu cầu của pháp luật
 • Khi gặp khó khăn trong việc nhận được sự đồng ý của khách hàng. trong trường hợp cần thiết để bảo hộ tài sản, thân thể hoặc tài sản, tính mạng của con người.
 • Khi gặp khó khăn để nhận được sự đồng ý của khách hàng , trong trường hợp đặc biệt cần thiết để thúc đẩy việc nuôi dưỡng nhi đồng một cách an toàn khỏe mạnh, và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
 • Khi có khả năng để nhận được sự đồng ý của khách hàng sẽ gây trở ngại trong việc hoàn thành các thủ tục thích hợp trong trường hợp cần thiết phải hỗ trợ để hoàn thành các thủ tục được quy định do bởi cơ quan nhà nước hoặc các đoàn thể chính quyền địa phương.
Điều 5 (Lấy thông tin cá nhân một cách thích hợp)
Công ty của chúng tôi sẽ lấy thông tin cá nhân một cách thích hợp và sẽ không lấy thông tin bằng các phương pháp bất chính, bất hợp pháp.
Điều 6 (Quản lý an toàn thông tin cá nhân)
Đối với các rủi ro như việc rò rỉ, làm giả, phá hoại, thất lạc thông tin cá nhân, để có thể quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn, công ty chúng tôi sẽ tiến hành chỉ đạo một cách thích hợp và cần thiết đối với các nhân viên của công ty chúng tôi. Ngoài ra, trong trường hợp người dùng ủy thác sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ quản lý một cách thích hợp để có thể quản lý an toàn thông tin cá nhân.
Điều 7 (Cung cấp cho bên thứ ba)
Ngoài trường hợp phài công khai dựa theo pháp lệnh và pháp luật bảo hộ thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ ba được nêu ra dưới đây.
 • Trường hợp được ủy thác một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
 • Trường hợp cung cấp thông tin cá nhân khi công ty bị sát nhập hay do nguyên nhân khác, nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh dịch vụ .
Điều 8 (Công khai thông tin cá nhân)
Khi nhận được yêu cầu từ khách hàng công khai thông tin cá nhân dựa trên quy định của luật bảo hộ thông tin cá nhân, sau khi xác nhận đúng là yêu cầu từ chính khách hàng , công ty chúng tôi sẽ không chậm trễ trong việc công khai.( Khi không tồn tại thông tin cá nhân thích hợp, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo). Tuy nhiên, trường hơp công ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải công khai, do bởi pháp lệnh và luật bảo hộ thông tin cá nhân , thì không nằm trong hạn chế này. Ngoài ra, ứng với các thủ tục như ngừng sử dung, đính chính, công khai thông tin cá nhân thì chúng tôi sẽ lấy phí là 1000 yên ( đã bao gồm thuế ) / 1 thủ tục. Xin hãy lý giải cho việc này.
Điều 9 (Chỉnh sửa thông tin cá nhân)
Trong trường hợp được yêu cầu từ khách hàng trong việc đính chính , thêm, hoặc xóa nội dung ( dưới đây gọi là “ Chỉnh sửa” )dựa trên quy định luật bảo hộ thông tin cá nhân vì lý do thông tin cá nhân không chính xác, công ty chúng tôi sẽ xác nhận xem có đúng là yêu cầu từ chính khách hàng hay không, trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành điều tra cần thiết, dựa theo kết quả có được, chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa nội dung thông tin cá nhân, và sẽ thông báo kết quả cho khách hàng. ( khi có chỉ thị không chỉnh sửa, chúng tôi cũng sẽ thông báo đến khách hàng). Tuy nhiên, trường hợp công ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải chỉnh sửa theo pháp lệnh, và luật bảo hộ thông tin cá nhân , sẽ không nằm trong hạn chế này.
Điều 10 (Ngừng sử dụng thông tin cá nhân)
Trong trường hợp được yêu cầu từ khách hàng hủy bỏ hoặc ngừng sử dụng ( dưới đây gọi là “ ngừng sử dụng”) , tuân theo luật bảo hộ thông tin cá nhân, do bởi lý do lấy thông tin bằng các phương thức bất chính hoặc lý do sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vượt quá phạm vi sử dụng đã được công bố, nếu chúng tôi xác nhận được lý do rõ ràng và là yêu cầu từ chính khách hàng, thì chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành ngừng việc sử dụng thông tin cá nhân, và sẽ thông báo kết quả đến khách hàng. Tuy nhiên, trường hợp công ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải chỉnh sửa theo pháp lệnh, và luật bảo hộ thông tin cá nhân , sẽ không nằm trong hạn chế này.
Điều 11 (Cookie(các tập tin được tạo bởi website bạn đã truy cập để lưu trữ thông tin duyệt web) và việc sử dụng các kĩ thuật khác)
Dịch vụ của công ty chúng tôi, sử dụng Cookie và các kỹthuật tương tự. Các kỹ thuật này đối với người sử dụng muốn vô hiệu hóa cookie thì có thể vô hiệu hóa cookie bằng việc thay đổi cài đặt trình duyệt web. Tuy nhiên, có trường hợp sau khi vô hiệu hóa cookie, sẽ không thể sử dụng một bộ phận tính năng của dịch vụ công ty chúng tôi.
Điều 12 (Về tư vấn khách hàng )
Yêu cầu công khai, ý kiến của bạn, thắc mắc, khiếu nại và yêu cầu khác liên quan đến việc xử lý các thông tin cá nhân xin vui lòng liên hệ phòng tư vấn thông tin cá nhân dưới đây
Điều 13 (Liên tục cải thiện)
Công ty chúng tôi sẽ xem xét và liên tục cải thiện ứng với tình huống sử dụng liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân, nếu trong trường hợp cần thiết , chùng tôi sẽ thay đổi chính sách bảo mật này.

Chính sách được ban hành ngày 1 tháng 6 năm 2017

Quay lại trang chủ