Quy ước sử dụng này ( dưới đây gọi là “quy ước này”, được đặt ra các điều hạng nhằm yêu cầu các khách hàng đăng kí sử dụng (dưới đây gọi là “ người dùng”) phải tuân theo khi sử dụng dịch vụ đại diện làm thủ tục xin hoàn trả lại thuế và dịch vụ hỗ trợ xin trả lại tiền trợ cấp lương hưu trọn gói trên website do công Văn phòng Kế toán Tomita (sau đây gọi là "văn phòng này") cung cấp.

Điều 1 (Việc áp dụng)
Quy ước này được áp dụng đối với tất cả các dịch vụ có liên quan đến dịch vụ sử dụng giữa người dùng và công ty chúng tôi.
Điều 2 ( Định nghĩa)
Các thuật ngữ được sử dụng trong quy ước này có ý nghĩa như sau:
 • Website của công ty chúng tôi” là trang web do công ty chúng tôi cung cấp, có tên là “ NENKIN Go”, và có tên miền là “ nenkingo.com”
 • “Người dùng” là cá nhân đã đăng kí sử dụng dịch vụ này.
 • “Dịch vụ này” là công ty chúng tôi cung cấp với dịch vụ đại diện làm thủ tục xin hoàn trả lại thuế và dịch vụ hỗ trợ xin trả lại tiền trợ cấp lương hưu trọn gói
Điều 3 (Đăng kí sử dụng)
Người mong muốn đăng kí sử dụng sẽ gửi yêu cầu đăng kí sử dụng theo phương pháp mà công ty chúng tôi quy định, sau khi công ty chúng tôi xác nhận thì thủ tục đăng kí sử dụng sẽ được hoàn tất.
Nếu công ty chúng tôi phán đoán người đăng kí sử dụng nằm trong các trường hợp dưới đây, thì chúng tôi sẽ không chấp nhận đăng kí sử dụng, và chúng tôi không có nghĩa vụ trong việc công bố lý do đó.
 • Trường hơp cung cấp thông tin không đúng sự thật khi đăng kí sử dụng dịch vụ.
 • Trường hợp người đăng kí đã từng vi phạm quy ước này.
 • Ngoài ra, trường hợp công ty chúng tôi phán đoán người đăng kí không phù hợp với việc đăng kí sử dụng.
Điều 4 (Việc quản lý ID (tên tài khoản đăng kí) của người dùng và mật khẩu)
Người dùng có trách nhiệm tự quản lý tên tài khoản đăng kí ID và mật khẩu của dịch vụ này.
Người dùng trong bất kì trường hợp nào cũng không được cho mượn hoặc chuyển nhượng tên tài khoản đăng kí ID và mật khẩu cho bên thứ ba. Công ty chúng tôi sẽ phán đoán việc đăng nhập tài khoản là do bởi chính người dùng trong trường hợp khi đăng nhập vào tên tài khoản ID và mật khẩu giống với thông tin đã được đăng kí.
Điều 5 (Phương thức trả tiền và phí sử dụng dịch vụ)
Ứng với việc sử dụng dịch vụ này, người dùng sẽ chi trả chi phí sử dụng được hiển thị trên trang web dịch vụ và trả theo phương thức quy định của công ty chúng tôi.
Điều 6 ( Các điều nghiêm cấm)
Người dùng không được gây ra các hành vi dưới đây khi sử dụng dịch vụ này.
 • Hành vi vi phạm pháp luật hoặc những phong tục đạo đức công cộng.
 • Hành vi liên quan đến hành vi phạm tội.
 • Hành vi cản trở, phá hoại các chức năng của mạng lưới hệ thống, máy chủ của công ty chúng tôi.
 • Hành vi gây cản trở đến hoạt động của dịch vụ công ty chúng tôi.
 • Hành vi thu thập, hoặc lưu trữ thông tin cá nhân…có liên quan đến người dùng khác.
 • Hành vi mạo danh người dùng khác.
 • Hành vi cung cấp các lợi ích một cách trực tiếp hoặc gián tiếp cho các lực lượng chống lại xã hội.
 • Ngoài ra, hành vi được phán đoán là không phù hợp với công ty chúng tôi.
Điều 7 (Việc ngừng cung cấp dịch vụ này )
Công ty chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp tất cả hoặc một phần dịch vụ mà không thông báo cho người dùng trước, trong trường hợp căn cứ vào các nguyên nhân dưới đây:
 • Trường hợp cập nhật hoặc bảo trì an toàn của hệ thống máy tính liên quan đến dịch vụ này.
 • Trường hợp gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ do bởi các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai hoặc cúp điên, hỏa hoạn, sấm sét, động đất.
 • Trường hợp ngừng hoạt động do gặp sự cố trong đường dây thông tin hoặc máy tính.
 • Ngoài ra, trường hợp công ty chúng tôi phán đoán là gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ
Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm do bất cứ lí do gì về các thiệt hại phát sinh do người dùng hoặc bên thứ ba gây ra do bởi việc ngừng hoặc tạm ngừng sử dụng dịch vụ.
Điều 8 ( Hạn chế về sử dụng và hủy đăng kí)
Công ty chúng tôi có trường hợp sẽ hạn chế sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ , hoặc sẽ hủy đăng kí sử dụng của người dùng mà không có thông báo trước trong các trường hợp dưới đây.
 • Trường hợp vi phạm một trong các điều khoản nằm trong quy ước này.
 • Trường hợp phán đoán thông tin đã đăng kí không đúng sự thật.
 • Ngoài ra, trường hợp công ty chúng tôi phán đoán là không thích hợp để sử dụng dịch vụ này.
Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các tổn hại gây ra cho người dùng do bởi các hành vi công ty chúng tôi thực việc dựa trên các điều khoản này.
Điều 9 (Các điều khoản về việc không chịu trách nhiệm)
Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp nguyên nhân không phải do công ty chúng tôi gây ra sai sót hoặc cố ý.
Ngay cả trong trường hợp công ty chúng tôi phải chịu trách nhiệm do một lý do nào đó, thì công ty chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường trong phạm vi số tiền chi phí dịch vụ có tốn phí và trong phạm vi tổn hại do phát sinh thông thường.
Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các việc tranh chấp, hoặc liên lạc, giao dịch phát sinh giữa người dùng và người dùng khác hoặc bên thứ ba liên quan đến dịch vụ này.
Điều 10 ( Các thay đổi về nội dung dịch vụ)
Công ty chúng tôi có thể sẽ ngừng cung cấp hoặc thay đổi nội dung của dịch vụ mà không thông báo cho người dùng, và chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các tổn hại bị gây ra do bởi các lý do này.
Điều 11 (Sửa đổi điều khoản sử dụng)
Công ty chúng tôi có thể sẽ sửa đổi nội dung điều khoản mà không thông báo cho người dùng trong trường hợp phán đoán là cần thiết.
Điều 12 (Thông báo hoặc liên lạc)
Về việc thông báo hoặc liên lạc giữa người dùng và công ty chúng tôi sẽ được thực hiện theo phương thức công ty chúng tôi đặt ra.
Điều 13 ( Cấm chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ)
Người dùng không được thế chấp hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba nghĩa vụ và quyền lợi dựa trên quy ước sử dụng hoặc trên hợp đồng nếu không được sự đồng ý trên giấy tờ từ trước của công ty chúng tôi.
Điều 14 (Luật tiêu chuẩn và toàn án có thẩm quyền)
Luật tiêu chuẩn của bản quy ước này dựa theo luật pháp của Nhật Bản và đối với bất kỳ tranh chấp phát sinh nguyên nhân do quy ước này hoặc các vấn đề có liên quan thì chúng tôi sẽ liên hệ đến toàn án có thẩm quyền nằm trong khu vực Tokyo.
Điều 15 ( Giải quyết tranh luận)
Nếu trường hợp phát sinh các nghi vấn liên quan đến việc giải thích quy ước này hoặc các mục không được nêu ra trong quy ước này, công ty chúng tôi và người sử dụng sẽ tuân theo các nguyên tắc đạo đức, thành thật để tranh luận và tìm ra cách giải quyết một cách nhanh chóng.

Quy ước được lập ra vào ngày 1 tháng 6 năm 2017

Quay lại trang chủ