Q1.Ano ang minsanang kabuoang bayad?
A1.Ito ay isang sistema ng pagsasauli ng ibinayad ng mga banyaga dahil sila ay bumalik sa kanilang sariling bansa at hindi sila kwalipikado upang maging tagapagtangap at sila ay naka-enroll sa National Pension System at Employee Pension sa higit kumulang na anim na buwan.
Q2.Ano ang kondisyon bago makakuha ang minsanang kabuoang bayad?
A2.Kung sila ay pasado sa apat kwalipikasyong binanggit sa baba,sila ay makakakuha ng minsanang kabuong bayad sa loob ng dalawang taon mula ng sila ay umalis sa bansang japan.
  • Hindi japanese ang kanilang nationalidad
  • Kung sila ay naka-enroll sa National Pension System o kaya naman sa Employee Pension sa loob ng anim na buwan.
  • Hindi sila nakatira sa Japan.
  • Kung sila ay hindi pa naka tanggap ng anumang pension ( kasama na ang disability allowance)
Para sa mga nakatira sa japan na mayroong Social Security Agreement kailangan nilang malaman na kapag sila ay nakatanggap na ng minsanang kabuoang bayad ito ay hindi konektado sa bilang ng buwan na naka-enroll sila sa National Pension System o kaya naman sa Employee Pension.
Social Security Agreement
Sa ika Enero ng taong dalawang libo't labing-pito, ang japan ay bumuo ng kasunduan para sa pangungulekta ng pension kasama ang mga bansang Germany, UK, Korea, Belgium, France, Canada, Australia, Holand, The Czech Republic, Spain, Ireland, Brazil, Switzerland, Hungary at India. Gayunpaman, ang mga bansang nabanggit sa itaas ay walang kasiguraduan upang malaman ang buwan kung kailan nila matatanggap ang minsanang kabuoang bayad nila. Para sa preparasyon ng naunang rebisyon ng kasunduan
Q3.Gaano ba katagal ang proseso bago matanggap ang minsanang kabuoang bayad?
A3.Humigit kumulang tatlo o apat na buwan. ( ang posibleng pag apruba ay mangyayari sa ika libang lima bawat buwan.)
Q4.Ano ang mangyayari kapag nagka aberya sa pagproseso ng minsanang kabuoang bayad?
A4.Ang japan pension service ay magpapadala ng papeles na nagsasabi kung ano pa ang kailangang punan at siguraduing handa sa anumang posibleng mangyari.
Q5.Gaano ba katagal makuha ang pasobrang buwis na nanggaling sa aming buwanang buwis?
A5.Ito ay tatagal nang isa o dalawang buwan.
Q6.Posible bang kame na mismo ang mag proseso ng pasobrang buwis para sa aming buwis na kinita?
A6.Hindi maaari. Upang ma i-proseso ang iyong pasobrang buwis, para sa mga bumalik sakanilang bansa, kailangan nilang kumuha ng ahenteng pangbuwis na nakatira sa japan at siya ang otorisadong mag papasa ng dokumento sa iyong pasobrang buwis.
Q7.Ano ang ahenteng pangbuwis?
A7.Ang ahenteng pangbuwis ay nakatalaga para i- representahan ang pag proseso ng halaga ng iyong buwis na binabayaran. Ang aheneng pangbuwis ay nakatira sa japan at may kakayahang sumunod sa patakaran ng pag pasa ng pasobrang buwis.
Q8.Maari ba kameng mag sumite ng dokumento para makuha ang minsanang kabuoang bayad bago kame umalis ng japan?
A8.Oo, maari mo itong gawin sa pamamagitan ng pagsasaayos ng (petsa/araw/buwan/taon) bago ka umalis ng bansa.
その場合は請求書に添付する書類として、日本国外に転出予定である旨が記載された住民票の写し、住民票の除票等、市区町村に転出届を提出したことが確認できる書類が必要となります。そして、請求書が出国予定日(転出予定日)以降に日本年金機構に到達するよう送付してください
Bumalik ulit sa una