Ang T&F Inc. ay kinikilala ang kahalagaan ng pagpoprotekta sa personal na impormasyon ng kanyang tagapag tangkilik ng serbisyo kaya naman siya ay naglalaan ng panahon upang masaiayos ang pamamahala at maprotektahan, sa pamamagitan ng pag mamatyaga sa batas na nag proprotekta sa personal na impormasyon ( patukoy sa "kilos pam proteksyon para sa personal na impormasyon) at nakahalina sa mga sumusunod na pribadong patakaran.

Unang Aritkulo ( Kahulugan ng personal na impormasyon)
Dito sa pribadong patakaran, ang personal na impormasyon ay nangangahulugang personal na impormasyon na binigyang kahulugan sa ikalawang artikulo seksyon (1) "ang kilos sa pagpoprotekta ng personal na impormasyon " , na ito ay ang impormasyon na may kaugnayan sa isang individual na maaring gamitin sa pagkakakilanlan ng pangalan,buwan ng pakanganakan, at iba pang impormasyon na nakalagay sa mga katanungan (makikita na rito ang mga pagakakilanlan ng isang individual na posibleng pagtanungan ng ibang impormasyon).
Pangalawang Artikulo ( Layunin sa paggamit ng personal na impormasyon).
Ang mga sumusunod na layunin ay gagamitin sa personal na impormasyon ng aming tagapagtangkilik ng serbisyo.
 • Ang mga paghahanda at pag unlad ng aming produkto at serbisyo na hinahawakan ng aming kompanya.
 • Para sa paglalan ng gabay para sa ibat- ibang makabuluhang adhikain na may kinalaman sa produkto at serbisyo na hinahawakan ng aming kompanya.
 • Para sa pagsusuri at pag aanalisa ng aming marketing upang ito ay umunlad at mahasa nang makapag bigay ng mataas na kalidad ng serbisyo at produkto na hinahawakan ng aming kompanya.
 • Para makapag bigay ng maayos at tulong sa aming kompanya.
 • Upang makapag bigay kaalaman kung ano ang mga magbabago sa aming serbisyo .
 • Upang makapag bigay kaalaman kung ano ang mga magbabago sa aming serbisyo .
 • Para kumpirmahin ang mga kwenta pagkakakilanlan sa institusyong pinansyal
 • Para kunpirmahin ang pagsasalin sa instotusyong pinansyal.
 • Para sa panahong kinakailangan
 • Mga iba pang layunin na may kaugyanan sa layuning nabanggit sa itaas.
Mga iba pang layunin na may kaugyanan sa layuning nabanggit sa itaas.
Maari naming mabago ang layunin ng paggamit ng personal na impormasyon na aming sakop basta ito ay nakatugma, maykaugnayan at maayos, at kung papalitan namin ito sisiguradong naming mabibigyan ng kaalam ang publiko o mga tagapagtangkilik n gaming serbisyo.
Ika- Apat na Artikulo( Mga ipinagbabawal sa paggamit ng Personal na Impormasyon)
Ang pag bigay ng pahintulot ng kilos sa pagpoprotekta sa personal na impormasyon o sa ibang batas, hindi namin papaunlakan kung walang pagsang ?ayon ang tagapagtangkilik ng serbisyo sa kanyang personal na impormasyon upang amin ding maabot namin ang layunin ng paggamit. Gayunpaman, ito ay hindi nakalaan sa mga sumusunod na pangyayari.
 • Ayun sa batas at ordinansa
 • Kung kinakailangan sa pagpoprotekta ng karapatang pang tao, pisikal na estado o ari-arian, at kung mahirap makuha ang pagsang-ayon ng mga tagapagtangkilik ng serbisyo.
 • Kung kinakailangan sa pagpoprotekta ng karapatang pang tao, pisikal na estado o ari-arian, at kung mahirap makuha ang pagsang-ayon ng mga tagapagtangkilik ng serbisyo.
 • Kung ang local na ahensya, local na katawang pang otonomya or taong may kontrata sa parehong trabaho at nasa panganib ang pangsang-ayon ng tagapagtangkilik ng serbisyo ay maaring makasira sa performans kung sino man ang taka ta laga doon.
Ika-limang Artikulo ( Ang tamang pag kamit sa personal na impormasyon)
Panatilihing ilagay ang tamang personal na impormasyon at hindi ang mga mali at ang mga hindi na aangkop na impormasyon.
Ika-anim na Artikulo ( Pamamahalang kaligtasan sa Personal na impormasyon )
Kinakailangang magbigay ng impormasyon na naangkop sa pamamahala ng aming mga empleado upang mapangalagaang mabuti ang iyong personal na impormasyon at hindi ito magdulot ng anumang pagkawala, pinsala, pagbabago at pagkalat ng iyong personal na impormasyon. Bukod pa rito, ang subcontractor ay hahati hatiin ang lahat o parte ng hinahawakang impormasyon at ito ay kinakailangang pareho at naangkop sa performans ng namamahala at maaari ng ilagay nang suncontractor ang iyong personal na impormasyon sa pamamahalang kaligtasan.
Ika-pitong Artikulo (Batas para sa ikatlong tao)
Maliban sa mga usapin ng pagbibigay……….
 • Kapag ang lahat o parte ng personal na impormasyon ay dumaan na sa subcontractor sa loob ng kanyang saklaw para makuha ang ninanais ng layuning ginamit.
 • Kapag ang personal na impormasyon ay nilaan upang pagsama-sama o pagsunod sunurin ang kumpanya sa para mga ibang rason.
Ika- walong Artikulo (Pagsisiwalat ng Personal na impormasyon)
Kung Kame ay hiningian ng pabor ng aming tagapagtangkilik ng serbisyo na sabihin ang personal impormasyon na ipinasya ng kilos sa pagpoprotekta ng personal na impormasyon , doon palang namin masasagot ang mga pabor ng aming tagapagtangkilik ng serbisyo, kung ilalathala ang impormasyon nang walang mintis (kung ang personal na impormasyon ay wala sa listahan, ay agaran naming sasabihin ang totoo) ganunpaman, ito ay hindi aplikado kung ang kompanya ay wala ni anumang panangutan sa paglathala ng personal na impormasyon na naka base sa kilos sa pagpoprotekta ng personal na impormasyon at iba pang mga batas. Tandaan na ito ay may commission na (1000 yen( buwis na kasama) bawat kaso/sitwasyon) na sisingilin sa paglathala, pagababgo at paghinto sa paggamit ng personal na impormasyon.
Ika-siyam na Artukulo (Pagbago ng Personal na Impormasyon)
Kung manghihingi nang pabor sa aming kompanya upang baguhin, dagdagan o burahin ang nilalaman ng personal na impormasyon , na nakaayon sa kilos pagpoprotekta ng personal na impormasyon sa kadahilanang hindi ito totoo pagkatapos naming conpirmahin sa tagapagtangkilik ng serbisyo mismo ay aming aalisin ng hindi magmimintis para maabot naming ang layuning ginamit, at base sa magiging resulta ng pagbabago ang nilalaman ng personal na impormasyon at aabisuhin nang totoong impormasyon ang tagapangtangkilik ng serbisyo. (Pag napagpasyahan na ito ay hindi dapat magbago , ito ay paniguradong malalaman at maabisuhan ang tagapagtnagkilik ng serbisyo. Subalit, walang anumang gampanin ang aming kompanya kung wala itong alam sa pangyayari sa paglalathala ng impormasyon kame lamang ay bumabase sa kilos nagpoprotekta sa personal na impormasyon at iba pang batas.
Ika-sampung Artikulo (Pag hihinto ng paggamit ng personal na impormasyon)
Kung manghihingi ng pabor upang pahintuin o ipabura ang paggamit ng personal na impormasyon ang tagapagtangkilik ng serbisyo, kame ay magbabase sa kilos nagpoporotekta sa personal na impormasyon sa kadahilanang ito ay ginalaw ng may masasamang balak at ito ay nahaluan nan g mga maling impormasyon at nagyayari ang mga ganitong sitwasyon, pagkatapos compirmahin na ang pabor ay galling sa tagapagtangkilik ng serbisyo hindi kame mag dadalwang isip na ito ay pahintuin o alisin. Subalit, walang anumang gampanin ang aming kompanya kung wala itong alam sa pangyayari sa pagpapahinto ng impormasyon kame lamang ay bumabase sa kilos nagpoprotekta sa personal na impormasyon at iba pang batas.
kilos nagpoprotekta sa personal na impormasyon at iba pang batas.
ang serbisyong ito ay gumagamit ng cookies at ibapang kaparehong teknolohiya. Ang mga teknolohiyang ito magagamit upang makakalap ng impormayon ukol sa paggamit sa kalagayan ng mga serbisyo , at ito ay nagbibigay ng kaunlaran sa mga serbisyo. Ang mga gumagamit na gustong alisin ang cookie ay maaari nyo ring gawin sa pamamagitan ng pagbabago ng “setting” sa iyong web browser. Subalit, kung ito ay iyong inalis, hindi naka maaaring makagamit ng iba pa naming serbisyo.
Ika- labing dalawang Artikulo (Mga Katanungan)
Tandaan na ang direktang pag susumite ng mga lathalain, opinyon, katanungan, reklamo at iba pa na mag relasyon sa paghahawak ng personal na impormasyon ay pumunta lamang sa nakalagay na impormasyon sa baba.
Ika- labing tatlong Artikulo (tuloy-tuloy na pag-unlad)
I-rereview namen ang sitwasyon ng operasyon tungkol sa paghahawak ng personal na impormasyon at mag pupursige pa kame upang tuloy-tuloy an gaming pag-unlad at kung kinakailangan papalitan din naming ang pribadong patakaran.

Pagsasabatas sa ika-1 ng Hunyo 2017.

Bumalik ulit sa una