Ang mga tuntunin at kundisyon ay magsisilbing gabay sa mga mag rerehistro at ito ay dapat nilang sundin dahil ito ay mag kaugnayan sa paggamit ng suportang pang serbisyo para sa minsanang kabuoang bayad at ang pasobrang buwis na aplikasyon sa pagpapalit ng pangserbisyo para sa buwanang buwis na nilaan ng T&F Cp., Ltd. At magagawa nasa pamamagitan ng online.

Unang Artikulo (Aplikasyon)
Ang mga tuntunin ay kailangang magampanan upang magamit ng maayos ang serbisyo na napapagitan sa gumamit at sa tagapagbigay ng serbisyo.
Pangalawang Artikulo (Talahulugan)
Ang mga gamit ng mga tuntunin na ito ay may mga katumbas na kahulugan na nakatalaga:
 • "Websayt" ito tumutukoy sa websayt nang "NENKIN Go" na ang domaine ay ang "nenkingo.com" na pumapailalim sa aming operasyon.
 • 「ユーザー」とは、本サービスの利用者としての登録がなされた個人を意味します
 • "Websayt" ito tumutukoy sa websayt nang "NENKIN Go" na ang domaine ay ang "nenkingo.com" na pumapailalim sa aming operasyon.
Ika-tatlong Artikulo (Pagrerehistro ng Gumagamit)
Ang mga mag rerehisto ay kailangan makumpleto ang mga kasulatang iyong isinumite kapag ito ay kanilang inapruba at ang taong gustong mag rehistro ay kailangang sundin ang mga hakbang na aming inihanda.
May mga pagkakataon na hindi namen ma a-apruba ang aplikasyon na iyong isinumite kung aming nakita na ang aplikasyon mo ay magkakaroon ng komplikasyon katulad ng nkasulat sa baba. Wala kameng anumang pananagutan sa anumang impormasyong lumitaw doon.
 • Ang aplikasyong iyong isinumite ay nag lalaman ng hindi makatotohanang impormasyon.
 • Ang taong nagsumite ng aplikasyon ay lumabag sa tuntunin bago paman ang kasalukuyang aplikasyon.
 • Nakikita namen na ang aplikasyon ay hindi karapat dapat upang tanggapin dahil sa may mga kadahilanan.
Ika-Apat na Artikulo (Ang pamamahala ng ID ng gumagamit at ang kanyang password)
Ang responsibilidad para panatilihin ang ID ng gumagamit at ang kanyang password ay
mananatiling sakanya lamang at ang gumagamit ay hindi dapat pabayaang maibigay ito sa ikatlong tao. Ang mga mag lo-login na tama ang User’s ID at password na naka rehistro ay agarang magagamit ng gumagamit ng serbisyo mismo.
Ika-limang Artikulo (Serbisyong bayad at Paraan ng pagbabayad)
Ang gumagamit ay kailangan magbayad ng halaga na aming itinalaga at ipinakita sa websayt sa pamamaraang aming inilagay.
Ika-Anim na Artikulo (Ipinagbabawal na Gawin)
Ang mga gumagamit ng serbisyo ay hindi dapat ginagawa ang anumang nakasulat sa mga sumusunod:
 • Mga gawaing lumalabag sa batas at pam publikong mga utos at kaugalian.
 • Mga gawaing may patungkol sa criminalidad.
 • Mga gawaing makakasira sa pagpapalakad nang aming operasyon.
 • Mga gawaing makakagambala sa aming serbisyo.
 • Mga gawaing may relasyon sa pangungulekta o pagkukuha ng impormasyon ng ibang gumagamit ng serbisyo.
 • Mga gawaing gumagaya ng pagkakalilanlan ng ibang katauhan.
 • Mga gawaing magbibigay impormasyon sa mga ibang pangkat na direkta o hindi derekta paukol sa aming serbisyo.
 • Mga gawaing aming kinokonsider na hindi na aangkop.
Ika-Pitong ( Pagtatapos ng Serbisyo)
Maari naming tapusin o suspendihin ang buong serbisyo o kaya naman ang bahagi ng serbisyo ng walang anumang abiso kapag nakita namen ang mga tagpong nakasulat sa ibaba:
 • Kung babaguhin ang kaalaman sa serbisyo ng sistema ng kompyuter sa aming opersyon.
 • Kung ang serbisyo ay mahirap maglaan sa kadahilanang pag dapo ng mga di malabanang pwersa katulad ng pagyanig na lupa, kidlat, sunog, blackout at ibapa.
 • Kung ang mga kompyuter at anumang klase ng kimunikasyon ay tumigil dahil sa akaindente
 • Kapag nahirapan na kameng ipagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo
Wala kameng anumang pananagutan sa gumamagamit ng serbisyo sa pagkakaroon ng pinsalang mangyayari na maaring panggalingan ng kanyang terminasyon o suspension sa kanyang serbisyo.
Ika-Walaong Artikulo (Pagbabawal ng Serbisyo at pagtanggal sa pag rerehistro)
Maari naming tapusin o suspendihin ang buong serbisyo o kaya naman ang bahagi ng serbisyo ng walang anumang abiso kapag nakita namen ang mga tagpong nakasulat sa ibaba:
 • kung ang gumagamit ng serbisyo ay lumabag sa tuntunin.
 • kung ang registration ng gumagamit ay mali ang impormasyon
 • kapag nalaman naming walang kaugnayan ito sa aming nilaan na serbisyo.
Walang kameng anumang pananagutan sa mga pagkukulang na maaring mangyari kahit ng idinaos namen ang artikulo ayin sa aming ninanais.
Ika -Siyam na Artikulo ( Pagpapahayag)
Ang mga walang gampanin sa obligasyon ay maaaring hindi kasama kung ang pangyayari ay hindi intentional o kaya naman ay wala sa kaalaman ng mamahala ang pagkululang.
Kahit na aangkinin namen ang anumang responsibilidad kung may rason, wala kameng pananagutan sa mga kakulangan o sa halaga ng ibinayad mo bilang fee sa aming serbisyo.
Wala kameng responsibilidad sa anumang transaksyon na maari maging dahilan ng pag tatalo sa pagitan ng gumagamit ng serbisyo, sa iba pang gumagamit ng serbisyo at sa ikatlong tao.
Ika-sampung Artikulo(Pagbabago sa serbisyong nilalaman at ibapa)
Maari kameng magbago ng nilalaman,serbisyo o sa pagtatapos ng kontrata kahit walang anumang paunang pag lalathala at wala kameng anumang responsibilidad sa gumagamit ng serbisyo kung anuman ang kasiraang idulot nito.
Ika labing isang Artikulo (Mga pagbabago sa mga tuntunin at kundisyon)
Mya mga pagkakataon na maari kameng mag palit ng anumang pagbabago anumang oras kung alam naming ito ay kinakailangan.
Ika- labing dawalang Artikulo (Notipikasyon)
Ano mang notipikasyon ang matanggap ng gumagamit ng serbisyo at gumagawa ng serbisyo ay kailangang makipag komunikasyon sa pamamaraang kanilang sinabi.
Ika labing tatlong Artikulo ( Ang paglabag sa palilipat ng karapatan at tungkulin)
Ang gumagamit ng serbisyo ay hindi maaaring ilipat o alukin ang kolateral para sa kanilang kasalukuyang kalagayan, ang iyong mga karapatan ay naayon sa iyong mga tuntunin o tungkuling sa ikatlong tao.
Ika labing apat na Artikulo ( Mga gobyernong batas at hukumang may kakayahan)
Ang mga tuntunin ay sakop at naaayon sa batas ng japan, anumang aberya ang pwedeng mangyari sa mga tuntunin ay kailangang italaga ang ang Tokyo District Court bilang eklusibong mag kokompromiso sa hurikdiksyunal na hukuman sa iyong unang paglilitis.
Ika labing limang Artikulo (Pagkakasunduan ng konsintimiyentong Solusyon)
Kung sakaling mang may mga pag-aalinlangan patungkol sa mga bagay na naisulat sa itataas ng mga tuntunin at at interpretasyon ng mga tuntunin, kame at ang naka rehostrong gumagamit ay kailangang gumawa ng agarang solusyon para sa kasunduang may kinalaman sa prinsipyo ng katotohanan at katapatan.

Ang mga tuntunin ay epektibo sa buwan ng hunyo ika-1 ng hunyo 2017.

Bumalik ulit sa una