Hindi na kailangan ang tradisyon na pag rerehistro! Makakapag rehistro kana ng minsanang kabuoang bayad para sa sarili mo.

Sa nagdaang pamamaraan ng aplikasyon at ito ay ang proseso ng pagsususlat, sa paggawa ng aplikasyon at paghahanda ng kinakailangan mga dokumento minsan ito ay naghahatid lamang ng pagkakalito. Sa tulong ng sistema ng “NENKIN Go” maituturo niya sainyo ang mga hakbang na kailangan sundin sa madaling pamamaraan at maagawa mo ito ng mag-isa. Sa pmamagitan ng paglalagay ng mga kailangang bagay gaya ng pangalan, araw ng kapanganakan, address, numero ng pensionaacount sa bangko sa ilipat ito at iba pa.. ang aplikasyon para sa binabayarang minsanang kabuoang bayad ay maaring ng mai-printa. Para sa ibapang bagay, ipadala lamang sa Ahensiyang pension ng japan na may ayon sa mga patakaran na kinakailangan ng dokumento para kumpetuhin ang hakbang.

Kahalagaan ng mga sumusunod

 • Hindi na kailangan ang magsulat para sa aplikasiyon! Ito at maaring mag lagay at mai-printa gamit ang kanya kanyang smartphone.
 • Kahit na ikaw ay nagkamali, maari mo itong maayos at i-printa ulit kahit gaano pa ito karami.
 • Ano ang gusto mong ilagay? Ano bang dokumento ang kailangan? Ang sistema ay tutulungan ka sa bawat hakbang, ang mga mali sa iyong aplikasyo sa maibabalik at maari mo itong ulitin para maiwasang ang pagkaka pare-pareho ng mga dokumento.
 • Dahil hindi mo kabisado ang address sa Japanese, maari muna itong ilagay ng mabilis. Wala itong problema! Kung ilalagay mo ang postcode, ito ay kusang maghahanap ng address.
 • Lahat ng ito ay magagamit ng libre

Ang aplikasyon sa pag sasauli ng ibinayad para sa buwis na galing sa sweldo ay mababawasan sa oras na ang iyong kabayaran sa minsanang kabuoang bayad ay sa naiwan sa ahensiya para sa aplikasyon ng pagsasauli ng buwis ng “NENKIN Go”

Aang buwis buwis na nagmula sa Pambansang pension ay hindi mababawasan, ngunit dalawang pung porsyento ang mababawas sa iyong buwanang buwis at sa ibinayad na pension insurance para sa empleyado. Magsisibing ahente para sa tagapangasiwa at aplikasyon para sa pagbabayad ng buwis ang Ahensiya ng aplikasyon para sa pagsasauli ng buwis ng “所得税還付申告代行センター”

Kahalagaan ng mga sumusunod

 • Ang aplikasyon para sa pagsasauli ay kailangang maisagawa ng mayroong mga impormasyon, ang panibagong pamamaraan ay hindi kinakailangan.
 • Kung ang nitopikasyon para sa ibinayad ay naipadala ng direkto sa serbisyong pang pension ang japan sa Ahensiya ng aplikasyon para sa pagsasauli ng buwis ng “所得税還付申告代行センター”., ang halaga ng pagpadala sa japan at ang pandaigdigang korero(EMS) ay maaring maputol.
 • Kung ang nitopikasyon para sa ibinayad ay naipadala ng direkto sa serbisyong pang pension ang japan sa Ahensiya ng aplikasyon para sa pagsasauli ng buwis ng “所得税還付申告代行センター”., ang halaga ng pagpadala sa japan at ang pandaigdigang korero(EMS) ay maaring maputol.
 • Maari mo nga tignan ang mga progreso ng proseso hanggang sa makuha muna ang isasauling bayad, kaya dapat hindi mangangamba,
  [Rehistrasyon] → [Pag kukumpleto ng Rehisrasyon] → [Pag printa ng Aplikasyon] → [Pagsiyasat ng Aplikasyon] → [Naipadal na] → [Magkaroon ka ng notipikasyon sa binayarang benipisyo at sa Desisyon sa Pagbabayad] → [Nakuha na ang isinauling bayad] → [Nakuha na ang notipikasyon sa paglilipat] → [nailipat na ang pera] → [Tapos na]